Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

  • Για την υποβολή εργασίας στο Συνέδριο θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες.
  • Για τη συμμετοχή με Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters):

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) εκτυπώνονται από τους εισηγητές, και παραμένουν αναρτημένες στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου στη διάρκεια των εργασιών. Οι εισηγητές θα πρέπει να βρίσκονται εκεί, προκειμένου να απαντούν σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Οι προδιαγραφές για τα posters είναι: Διαστάσεις: 85X120 cm. Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της, μαζί με τα στοιχεία των εισηγητών με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 48 pt . Η γραμματοσειρά του κειμένου θα είναι 24 pt.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρουσιάσουν poster πρέπει να αποστείλουν πρόταση 350 λέξεων, η οποία να περιέχει το θέμα, το σκεπτικό και τον στόχο του poster, όπως επίσης και τις βασικές βιβλιογραφικές αναφορές.